Kwadro

Halika, masdan mong mga kwadro na sa dingding ay isinabit ko

Maganda’t makulay sabihin mo; ito’y sadyang linikha upang hangaan ninyo

Babala’ y mag-ingat lamang, sadyang maraming palabas ang nakalilinlang

Subukan mong tagusin, bawat linya ay suriin, at mula dito’y tuklasin ang mga lihim;

Mga lihim mula sa mga kwadrong inaalis pagkatapos tumiklop ng pinto

Upang ang ganda’t kulay ang makita; Upang itago ang maiitim na marka

Kanlungan ng mga lamat na gawa ng panaho’y lumago’t kumalat

Nananahan sa likod ng mga kwadro na lagi’t lagi na’y isinasabit ko

Teach Me How

Teach me how to smile

Like I never did drown in tears before;

Teach me how to be brave

Like I was never afraid to soar from the high;

Teach  me how to fill the canvass

And paint it with colors but black;

Teach me how to survive the nights

Without the usual tears or fears;

Teach me how to dance

Like its my first time to stand on my feet;

Teach me how to sing

The poems of love I used to write;

Teach me how to love the world,

Even more with its sudden treks; 

Teach me how to forget;

Teach me how to embrace the pain;

Teach me how to mend the wounds;

Teach me how to trust once more;

Teach me then, to start again